close

Zahájení výuky pro žáky 1.stupně

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431


Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně


Od 1. června bude umožněna výuka žáků prvního stupně základních škol zřízených podle § 16,
odst 9. školského zákona. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou školních skupin.


Účast žáků na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, není povinná.


Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit předem zájem o docházku do školy.
Žáka je možné přihlásit na dopolední i odpolední část nebo pouze na dopolední část.


Při vstupu do areálu školy se na žáky a zákonné zástupce vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními, zejména:
- zákonní zástupci nebudou vstupovat do budovy školy
- při vstupu do budovy v prostorách před šatnami žák provede desinfekci rukou
- v učebně bude umístěn pouze jeden žák v lavici
- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky - dodržování odstupu dva metry
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Před začátkem školních aktivit vyzvedne vyučující žáky před školou. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyučujícího a stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržení je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce žáka povinen informovat o důvodech nepřítomnosti.
Podmínkou účasti na vzdělávacích aktivitách je vyplněné „Čestné prohlášení", které žák odevzdá vyučujícímu nejpozději před 1. vstupem do budovy školy.
Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s nutností okamžitého převzetí žáka.

Ve Stříbře 27. května 2020
Mgr. Milan Sosík
ředitel školy